شنبه 27 بهمن‌ماه سال 1386
حق من نیست

خیابونهای کثیف و شلوغ با آسفالتهای خراب و درختهای مریض شاید حق تو باشه ولی حق من نیست

دیدن روسری و مانتو سیاه ، لباسهای کثیف ، آدمهای خسته ، ماشین های بدبو شاید حق تو باشه ولی حق من نیست

معاشرتهای بی فایده خانوادگی ، دوستی های منفعتی ، روابط کاری ناهنجار واقعاً حق توه ؟ حق من که نیست

امکانات رفاهی کم ، شادی های سرکوب شده ، خوشی های یواشکی ، علم و کار زورکی ، خرج کردنهای الکی شاید حق تو باشه ولی حق من نیست

... ...

حق من هوای پاکه ، خیابونهای تمیز ،آدمهای زیبا ، ماشین های قشنگ

حق من دوستهای مهربونه ، آدمهای شاد و بی نیاز ، همسایه های خوب و خنده رو

حق من شادیه ، لبخنده ، رفاهه ، دانشه ، لذت بردن از کاره ، لذت بردن از زندگیه نه افتخار به قایم کردنش

... ...

حق داری اگه فکر کنی این نوشته ها رویاست ولی حق من نیست که از حقم به این راحتی بگذرم