شنبه 2 شهریور‌ماه سال 1387
مرد یعنی مرگ ؟

قرن هاست به کشتن عادت کرده ایم

کشتن آشکار دشمنان ، کشتن پنهانی دوستان

کشتن نفسانیات ، کشتن عواطف و احساسات

کشتن بدی ها ، کشتن خوبیهای خطرناک

کشتن دیگران

و کشتن خود

 

برای همین است که اینقدر به مرد و مردانگی بها میدهیم چرا که واژه مرد از همان مردن و کشتن آمده و مردانگی هم ریشه با مردگی است

 

 مردانگی یعنی کشتن یعنی غارت یعنی تصاحب یعنی بزور ....... (نیچه)

مردانگی یعنی سرکوب نیازها یعنی کشتن هوای نفس و از بین بردن همه آثار طبیعی حیات در وجود انسان (فروید)

مردانگی یعنی غیرت یعنی متعهد بودن به مرامی که قتل و خونریزی هنوز اوج زیبایی آن است (چنگیز)

مردانگی یعنی حمله یعنی توحش یعنی ظلم یعنی تاریکی (مسیح)

 

زنده باد آنان که ننگ کشتن در نامشان نیست

زنده باد آنان که پیام آوران زندگی اند