شنبه 10 شهریور‌ماه سال 1386
قیاس !

ای خداوند مهربان ،

تو بر ما همه چیز ارزانی داشتی ولی تو را فاحشه نخواندیم !

تو بر همگان مهر ورزیدی ولی تورا هرزه نخواندیم !

پس چرا به بندگانت که چون تو رفتار می کنند اینگونه نظر داریم ؟